Kriterier

Green Keys kriterier är anpassade efter olika typer av anläggningar. Kriteriedokumenten innehåller samtliga obligatoriska kriterier och poängkriterier inklusive förklaringstexter till kriterierna.

Kriteriedokumenten

Kriteriedokumenten innehåller samtliga obligatoriska kriterier och poängkriterier inklusive förklaringstexter till kriterierna.

Green Keys kriteriedokument finns för olika kategorier av anläggningar; hotell, vandrarhem & småskaligt boende, camping & stugbyar samt konferensanläggningar.

För anläggningar med olika funktioner ska ansökan göras för den kategori som utgör anläggningens huvudaktivitet.

 

Hotell

Vandrarhem & småskaligt boende

Camping & stugbyar

Konferensanläggningar

Green Keys kriterier ställer bland annat följande krav

  • Åtgärder för att minska vattenförbrukningen.
  • 100% miljömärkta städkemikalier i dagligt städ.
  • 100% miljömärkt disk- och tvättmedel samt hygienpapper.
  • Källsortering i alla tillämpliga fraktioner.
  • Engångsatiklar enbart för take away. Inga plast-artiklar tillåts som standard.
  • Åtgärder för att minska el- och energianvändningen.
  • 100% förnybar el.
  • Minst 80% energieffektiv belysning.
  • Åtgärder för minskat matsvinn.
  • Åtgärder för att gynna biologisk mångfald på anläggningens grönområden.
  • Årlig utbildning för personalen i hållbarhetsfrågor.
  • Samarbeten inom hållbarhetsområdet med relevanta intressenter.
  • Ständig förbättring genom årliga mål.
  • Mätning och övervakning av vatten-, el- och energiförbrukning samt avfallsmängder.
  • Beräkning av årliga växthusgasutsläpp (enbart hotell).

Kom igång med din ansökan

Ansökan om Green Key är en process som sker i flera steg. Här kan du läsa mer om hur ansökan går till.
Gör en ansökan

Om kriterierna

Green Keys kriterier är fördelade på 13 olika miljö- och hållbarhetsområden och består av obligatoriska kriterier som alltid ska vara uppfyllda, samt poängkriterier som anläggningar ska uppfylla fler av för varje år.

För att säkerställa att kriterierna efterlevs görs en revision på anläggningar vid ansökan om Green Key, inom ett år och därefter vart tredje år, där kriteriernas uppfyllnad och dokumentation kontrolleras. De år revision inte sker behöver anläggningar skicka in en rapportering där kriteriernas uppfyllnad granskas.

En miljömärkning med Green Key är giltig 12 månader i taget. Green Keys nationella styrgrupp beslutar om tilldelning och förnyande av Green Key-märkningen i Sverige.

Revidering av kriterierna

Green Keys kriterier revideras normalt vart fjärde år. Kriterierna tas fram på internationell nivå i samverkan med nationella Green Key-kontor, experter, forskare, leverantörer och andra intressenter.

Green Keys kriterier är granskade och erkända av Global Sustainable Tourism Council. Kriterierna är anpassade efter nordiska och svenska förutsättningar och är godkända av Green Keys internationella och nationella styrgrupp.

Genom att regelbundet revidera och skärpa kriteriernas krav driver Green Key på omställningen till en mer hållbar besöksnäring.