Frågor & svar

Här finns de vanligaste frågorna om Green Key samlade.

Green Key är en internationell miljömärkning för anläggningar i besöksnäringen med kriterier inom 13 olika hållbarhetsområden, såsom vatten, avfall, energi, kemikalier och livsmedel.

Green Key-märkningen är ett internationellt program som drivs av Foundation for Environmental Education (FEE). I länder med Green Key-märkta anläggningar finns ett nationellt Green Key-kontor som handhar Green Key-märkningen inom landet på uppdrag av FEE. I Sverige drivs Green Key av Green Key Sverige, särskilt företagsnamn till Ecobi AB.

Hotell, vandrarhem och småskaligt boende, campingar och stugbyar samt konferensanläggningar kan ansöka om en Green Key-märkning.

Green Key Sverige miljömärker inte kontor, restauranger, events eller attraktioner som museum och djurparker.

Hur lång tid en ansökan tar beror till största del på era resurser. Anläggningar som tar in en konsult eller låter miljöansvarig jobba kontinuerligt med ansökan kan bli klara på några månader. Samma sak om er anläggning har ett gediget miljöarbete sedan innan.

Utse en miljöansvarig som har det övergripande ansvaret för er ansökan. Det rekommenderas därtill att ni tillsätter en miljögrupp bestående av alla avdelningsansvariga och fördelar ansvaret för uppfyllnad av kriterierna på respektive avdelningsansvarig. T.ex. kan städansvarig ansvara för uppfyllnad av kriterierna kring kemikalier och kökschef ansvara för uppfyllnad av kriterierna kring livsmedel.

Hur lång tid revisionen tar beror oftast på storleken på er anläggning. I snitt tar en revision uppemot 3 timmar.

För att erhålla Green Key-märkningen vid ansökan krävs att alla obligatoriska kriterier uppfylls. Om kriterieavvikelser uppdagas vid revision måste anläggningen åtgärda dessa innan de kan bli märkta med Green Key.

Vid efterföljande revisioner får anläggningar enbart ha ett fåtal kriterieavvikelser, som måste åtgärdas inom 3 månader. Om kriterieavvikelserna inte åtgärdas inom utsatt tid, dras miljömärkningen tillbaka.

Priserna varierar beroende på viken typ av anläggning ni bedriver och hur många gästrum ni har. Ni hittar information om kostnader här.

En fysisk revision på anläggningen sker vid ansökan, efter ett år och därefter vart tredje år. Green Key kontrollerar att kriterierna efterlevs genom granskning av kriteriernas uppfyllnad på plats samt noggrann dokumentgranskning. Därtill kan Green Key göra oanmälda kontrollbesök på anläggningarna. Revisorerna som gör revisionerna är antingen medarbetare på Green Key eller externa revisorer utbildade av Green Key Sverige.

De år som revision inte sker behöver anläggning skicka in en rapportering och redovisa kriteriernas uppfyllnad samt skicka in flertalet dokument för granskning. Alla beslut om nya och förnyade Green Key-märkningar görs av Green Key Sveriges styrgrupp.